Skadeståndsmålet 2007/2008

I denna avdelning av hemsidan presenteras de viktigaste handlingarna i det mål om statens skadeståndsansvar mot läkarna vilket handläggs av Attunda tingsrätt på grundval av stämningsansökan den 2 april 2007.

Det kan påpekas att stämningsansökan kompletteras av hänvisningarna i densamma till "Dossiern" över resningsmålet 2003-2004 och till "Anatomin av en häxprocess". Dessa handlingar ingår bland de sammanlagt 74 bilagorna till stämningsansökan. (En bilageförteckning finns i slutet av stämningsansökan.)

Bilagorna – mestadels protokoll från förundersökningen och olika myndigheter därefter – har alla utgjort underlag för nothänvisningar i stämningsansökan som en del av den s.k. sakframställningen. Syftet med åberopandet av detta väldiga källmaterial har varit att fullständigt klargöra, att läkarna är dömda utan tillstymmelse till verkliga "bevis", och att både Thomas Allgén och Teet Härm måste antas vara helt oskyldiga. (För Teet Härms del gäller detta klarläggande även andra mord som tv-journalisten Lars Borgnäs och Sveriges television genom Uppdrag granskning har haft den dåliga smaken att påstå, att han sannolikt skulle ha begått.)

Källmaterialet i tillägg till stämningsansökan gör det uppenbart, att staten är skadeståndsansvarig för "kumulerade fel" i myndighetsutövning under mera än 20 års tid.

När väl läkarna fått upprättelse, återstår frågan hur denna rättsaffär kunnat inträffa och pågå i över 20 års tid. Stämningsansökan innebär i själva verket så ingående förklaringar till hur detta kunnat ske, att en statlig undersökningskommission knappast kan åstadkomma något bättre. En annan och senare fråga är vilka behov av rättsändringar som denna oöverträffade serie av rättsskandaler aktualiserar. Också andra ofullkomligheter i det svenska rättssystemet väcker samma fråga.

Ansökan skadestånd 2007.pdf
Huvudbilaga om ers.beräkningar.pdf
Skriftväxling i domstolen.pdf
      Filen över skriftväxlingen innehåller följande inlagor
      s. 1-15, JK:s svaromål 2007-05-16,
      s. 16-44, Anders Agells yttrande 2007-06-29 på läkarnas vägnar,
      s. 45-48, JK:s yttrande 2007-07-10,
      s. 49-50, Anders Agells påminnelser 2007-08-18.

Protokoll från muntlig förberedelse jämte beslut.pdf
Inlaga av Anders Agell 2007-12-13.pdf (om bl.a. Justitiekanslerns processföring)
JK's chat med tv-tittare.pdf

• Processläget fr.o.m. februari 2008

Som framgår av domarens, rådman Hedström, beslut enligt protokollet från den muntliga förberedelsen (jfr ovan) har tingsrätten avslagit statens invändning, att Attunda tingsrätt inte skulle ha behörighet att pröva fel och försummelser i Stockholms tingsrätt under mordrättegångarna i två omgångar 1988. (Se beslut nr 1 enl. protokollet s. 41-44.)

Vidare har tingsrätten avslagit mitt yrkande för läkarnas räkning – att få komplettera yrkandet om fastställelse i mellandom av statens skadeståndsansvar för läkarnas lidanden på grund av kränkningar fram till dess att kammarrättens dom på deslegitimation blivit undanröjd efter resning – med ett motsvarande yrkande om s.k. fullgörelsetalan i den slutliga domen (beslut nr. 2 enl. protokollet s. 44).

Slutligen har domaren beslutat att tingsrätten utan huvudförhandling skall pröva genom mellandom om kärandenas skadeståndsanspråk, i den mån de grundas på fel och försummelser i tiden före den 31 januari 1995, preskriberats eller ej (beslut nr 3 enl. protokollet s. 45).

I en skrivelse till parterna 2008-02-12 har från tingsrätten meddelats ett svar på min fråga för läkarnas räkning om preliminär tid för huvudförhandling med ledning av min bedömning att denna kommer att ta c:a tre veckor i anspråk. I svaret redovisas att "frågan om huvudförhandling i tredomarsits i detta mycket omfattande och tidskrävande mål" måste organisatoriskt lösas i särskild ordning inom tingsrätten och att "huvudförhandlingen (kan), under förutsättning att målet blir klart att sättas ut till huvudförhandling i rimlig tid dessförinnan, hållas under september månad 2008 med start tidigast den första september".

Tid för mellandom i preskriptionsfrågan – som inte påverkar utsättandet av huvudförhandlingen – har inte meddelats. Se i preskriptionsfrågan argumentationen för läkarnas räkning i yttrandet 2007-06-29 s. 17–22.

I mars har för läkarnas räkning inlämnats följande inlaga till tingsrätten. Inlaga 2008-03-04 om planering inför huvudförhandling samt hemställan om förelägganden för staten.

Attunda tr om planering för hf.pdf

Svar har inkommit från JK som inte ger besked på någon av de ställda frågorna. Med anledning av detta har en ny inlaga ställts till tingsrätten med begäran att JK föreläggs inkomma med svar på ställda frågor av betydelse för kärandesidans bevisuppgifter.

JK:s svar till Attunda tr 25 mars 2008.pdf
Inlaga till Attunda tr 3 april 2008.pdf (med begäran om svarsföreläggande
      för staten)

Attunda tingsrätt har den 22 april avkunnat en mellandom av hög kvalitet i preskriptionsfrågan. Den kan ses som en viktig milstolpe för de allvarliga överväganden om strukturfel i det svenska rättssystemet, vilka måste leda till olika förändringar när målet väl är avslutat. Genom mellandomen har en domare i tingsrätt - rådman Nils Hedström - visat vad som kan presteras i rättsstatens och människornas intresse.

Mellandom T 3798-07 22 april 2008.pdf

Enligt föreläggande av Attunda tingsrätt har kärandesidans bevisuppgifter nu lämnats in. Detta pm inklusive förslag till handläggningsordning samt de tre första bilagorna som ger en händelseöversikt kan läsas här.

Attunda tr handläggningsordning o bevisuppgifter 22 maj 2008.pdf
Händelseöversikter.pdf

Den 27 juni inkom till tingsrätten statens bevisuppgifter samt kommentarer till kärandesidans planering för huvudförhandlingen. JK:s inlaga kan "framklickas" strax nedan. Kärandesidan har förelagts att yttra sig senast 18 juli 2008. Särskilt märkligt i JK:s inlaga är påståendet att rådmannen Nils Hedström, som lett förberedelsen i målet och i mellandom 2008-04-22 avslagit statens preskriptionsinvändning, skulle på grund av domskälen ha blivit jävig att delta i målets fortsatta handläggning.

Under hösten sökte JK tvinga bort mig som ombud för läkarna (se särskilt kärandesidans inlaga till tingsrätten 2007-12-13). När nu mellandomen gått JK emot ger sig JK i stället på domaren. På grundval av JK:s agerande även i övrigt kan konstateras att JK inte lever upp till den objektivitet, som skall styra JK:s agerande, och därigenom förhindrar JK att sanningen kommer fram och rättvisa skipas i denna oöverträffade serie av rättsskandaler under mer än 20 års tid.

Jag avser att snarast möjligt kommentera jävsinvändningen i en inlaga till tingsrätten. JK har inte insett slagkraften i den juridiska argumentation som ledde fram till underkännandet av preskriptionsinvändningen.

Statens yttrande 26 juni 2008 med bevisuppgifter.pdf

Här följer mina svar till tingsrätten för bemötande av JK:s olika påståenden.

Kärandesidans yttrande 7 juli 2008 om jävsinvändningen med mera.pdf
Kärandesidans yttrande 15 juli 2008 om bevisuppgifter med mera.pdf

I min inlaga till tingsrätten 2008-07-07 har jag behandlat JK:s helt oacceptabla påstående att rådmannen Hedström skulle ha blivit jävig genom att ogilla statens preskriptionsinvändning med motiveringar särskilt s. 30 f i mellandomen 2008-05-22. Rådmannen visade sig redan 2008-07-04 ha avgett eget yttrande, som nu infogas nedan, liksom också tingsrättens beslut 2008-08-05, varigenom jävsinvändningen bifallits!

Rådman Hedströms yttrande 2008-07-04.pdf
Attunda tingsrätts jävsbeslut 2008-08-05.pdf

Jävsförklaringen är – alldeles särskilt i belysning av alla omständigheter i målet – helt obefogad enligt bestämmelserna om jäv i 4 kap. 13 § Rättegångsbalken. Enligt RB 49:8 kan en jävsförklaring över huvud taget inte överklagas – om vi bortser från besvär över domvilla enligt 59 kap. RB.

Redan en läsning av jävsbeslutet ger vid handen att mina påpekanden i inlaga 2008-07-07 alls inte bemötts liksom att beslutet bygger på en förutfattad mening. Till och med rådman Hedströms förklaring av sitt handlande läggs honom till last!

Jävsbeslutet kom till stånd genom ingripande av chefen för Attunda tingsrätt, lagmannen Erik Ternert. Denne, som har åtskilliga administrativa meriter, utnämndes till lagman i både Södra Roslags och Sollentuna tingsrätter, för att slå ihop domstolarna till en, Attunda tingsrätt. I den nya domstolen finns 16 ordinarie domare och ett antal tingsfiskaler, som deltar i den dömande verksamheten.

Genom undersökande verksamhet av journalisten Anders Carlgren har framkommit att Ternert på olika vis velat motverka läkarnas skadeståndstalan. Han tycks ha delgett andra domare vid domstolen åtskilliga uttalanden om att läkarnas skadeståndstalan inte borde få vinna bifall. Detta är naturligtvis ett exempel på oväntad, enorm rättsröta utövad av en chef för en av landets största tingsrätter.

När Ternert intervjuades för nättidningen Pointlex 2008-09-03, har han medgivit att det "funnits ett uns av sanning" i Carlgrens avslöjande att Ternert vid en middag diskuterat skadeståndsmålet med en byråchef hos JK, liksom att diskussionen särskilt gällt om JK sagt sig kunna avstå från invändning om preskription "om Anders Agell avgick som ombud för läkarna"!

I anledning av intervjun med honom i Pointlex har Ternert valt att avgå som självutnämnd ordförande i den fortsatta handläggningen av skadeståndsmålet. Detta halva steg bakåt räcker naturligtvis inte långt, vilket kommer att framgå av min blivande åtalsanmälan mot Ternert till Chefsjustitieombudsmannen med yrkande att han skall avsättas enligt 11 kap. 5 § första stycket p. 1 Regeringsformen.

Nu aktualiseras även s.k. besvär över domvilla enligt 59 kap. 1 § 4 p. rättegångsbalken för att jävsförklaringen mot rådmannen Nils Hedström skall undanröjas. Det var tydligen, när sanningen avslöjas, Erik Ternert, lagmannen själv, som varit jävig när han personligen administrerade och var ordförande för beslutet att förklarade Hedström jävig på grund av mellandomen 2008-04-22 i preskriptionsfrågan!

I ett brev till Regeringen 2008-07-09 har jag beskrivit förkastligheten i agerandet av såväl JK Göran Lambertz personligen som av Ternert. På anförda skäl har jag yrkat, att Regeringen nu bör ingripa för att på grundval av sin konstitutionella kompetens skjuta Lambertz som statens ombud åt sidan i skadeståndsmålet för att i Regeringens egen regi se till att rättvisa skipas.

I Upsala Nya Tidning 2008-09-07 finns ett sammandrag av mitt brev till Regeringen, dock med visst nedtonande av kritiken mot Göran Lambertz och utan omnämnande av mitt huvudyrkande, att regeringen bör skjuta Lambertz åt sidan.

Här nedan följer det missivbrev och övriga handlingar som denna dag insänts till Regeringen, och som bör komma till regeringskansliet med posten måndagen 2008-09-08.

Missibrev till regeringen 2008-09-07.pdf
Bilaga 1. Brev till Sveriges regering 2008-09-07.pdf
Bilaga 2. Intervju 2008-09-03 ur Pointlex med lagmannen Erik Ternert.pdf
Bilaga 3. Intervju 2008-09-04 ur Pointlex med Anders Agell.pdf
Bilaga 4. Inbjudan med program för "Uppsala möte" 2008-09-15 om
      styckmordsfallet.pdf

Här nedan den anmälan som 2008-09-08 skickats till chefsJO Mats Melin för åtal och avsättning enligt 11 kap. 5 § 1. st. 1 p Regeringsformen av chefen för Attunda tingsrätt Erik Ternert.

Anmälan till chefsJO Mats Melin.pdf

Med anledning av min ovan nämnda artikel i UNT 2008-09-07 kom det en artikel till svar från JK Göran Lambertz i UNT 2008-09-10. Lambertz svar innehöll vilseledande information av sådant slag att det kräver kommentarer, och dessa har jag formulerat i ett brev till Regeringen. Brevet samt artiklarna kan läsas här nedan.

UNT 2008-09-07 Svindlande brist på etik.pdf
UNT 2008-09-10 Fallet da Costa visar brist i lagen.pdf
Brev till Sveriges regering 2008-09-14.pdf

Den 15 september handlade Attunda tingsrätt frågan om parternas bevisning och målets fortsatta handläggning, se protokoll nedan. Se även brev till sakkunnigvittnen.

Attunda tr protokoll om bevisning 15 september 2008.pdf
Brev till sakkunniga 30 september 2008.pdf

Attunda tingsrätts beslut den 5 augusti att jävsförklara rådmannen Hedström är chikanerande för honom. Dessutom är jävsförklaringen ett uttryck för att rättsrötan i styckmordsfallet förs vidare genom försorg av lagmannen och chefen för en av landets största tingsrätter. Beslutet aktualiserar nödvändigheten av ett s.k. besvär över domvilla enligt 59 kap. 1 § 4 p. rättegångsbalken för att undanröja jävsförklaringen. Det var tydligen, när sanningen avslöjas, Erik Ternert, lagmannen själv, som varit jävig när han personligen administrerade och var ordförande för beslutet. Besvär över domvilla har nu lämnats in till Svea hovrätt.

Svea hovrätt besvär över domvilla 24 oktober 2008.pdf

Sedan senast uppdatering och inlägg på denna avdelning har följande skett. Advokaterna Carl-Johan Vahlén och Kajsa Blomgren från Legio Advokatbyrå har sedan månadsskiftet oktober-november tagit över som ombud för läkarna. Även framöver kommer korrespondens och kommunikationer i målet att publiceras löpande.

Den 3 november tog ChefsJO Mats Melin beslutet att inte agera på prof. Agells JO-anmälan av lagmannen Erik Ternert, bl.a. med hänvisning till det till Svea hovrätt inlämnade besvär över domvilla beträffande Attunda tingsrätts beslut i jävsfrågan.

ChefsJO beslut 3 november 2008.pdf

Med anledning av ombudsbyte söktes anstånd med inlämnande av skriftliga yttranden vilket beviljades till den 21 november.  Attunda tingsrätt meddelade förlängt anstånd till den 12 december i sitt föreläggande 21 november 2008, som även innehåller utkast till huvudförhandlingsplan.

Attunda tr föreläggande 21 november 2008.pdf

Kärandesidans yttrade den 26 november 2008 lämnar in de begärda skriftliga yttrandena. Samtidigt framställs ett yrkande om andrahandsgrund och poängteras att i målet finns en rad utestående frågor som det hemställs att svarandesidan föreläggs att avge sin inställning till.

Kärandesidans yttrande 26 november 2008.pdf
Anders Eriksson et al skriftligt yttrande.pdf
Tomas Eriksson skriftligt yttrande.pdf
Jan Olsson skriftligt yttrande.pdf
Bertil Salin skriftligt yttrande.pdf
Bo Wide skriftligt yttrande.pdf
Nils Wiklund skriftligt yttrande.pdf

Med anledning av de frågor som framställts av kärandesidan har JK den 19 december 2008 inkommit med ett yttrande. (Publicering försenad pga. helger.)

JK yttrande den 19 december 2008.pdf