Skadeståndsmålet Legio adv.byrå

 

Uppdatering av dokumentation. Överklagande av Svea hovrätts avslag av prövningstillstånd och besked från HD att begära in yttrande från Justitiekanslern.

HD Ö 5193 10 överklagande.pdf
HD Ö 5193 10 besked.pdf

_________________________________________

Svea hovrätt har den 29 oktober 2010 beslutat att inte ge prövningstillstånd i skadeståndsmålet.

Advokat Kajsa Blomgren, en av läkarnas ombud, hoppas nu att Högsta domstolen ska riva upp beslutet.  ”Hovrätten tycks huvudsakligen ha fokuserat på huruvida man anser att det bör utbetalas några pengar till läkarna eller inte, men det finns andra skäl att bevilja prövningstillstånd som man inte kan bortse från på sätt som hovrätten gjort. Jag tänker i första hand på granskningsdispensen, att målet är mycket omfattande och att tingsrätten begått rena rättegångsfel. Tingsrätten har tillämpat "visat" vilket är lika med styrkt och därmed ignorerat bevislättnad i dylika skadeståndsmål.”

Svea hovrätts beslut kommer att överklagas till Högsta domstolen.

Svea hovrätt protokoll 29 oktober 2010.pdf

_________________________________________

Attunda tingsrätts dom har överklagats till Svea hovrätt. Med ansökan om prövningstillstånd biläggs ett antal utlåtanden, nämligen rättsutlåtande av docent Mårten Schulz, rättsutredning av advokatfirman Bratt & Feinsilber, utvärdering av konfrontationer (fotohandlarparet) av psykologiprofessorn Pär Anders Granhag samt yttrande av f.d. föredraganden i Högsta Domstolen Göran Dufwa.

Svea hovrätt överklagande.pdf

Mårten Schulz.pdf
Bratt & Feinsilber.pdf
Pär Anders Granhag.pdf
Göran Dufwa.pdf

_________________________________________

Attunda tingsrätt ogillar "allmänläkarens" och "obducentens" skadeståndstalan.

- Det är en katastrof för Sverige som rättsstat och det gör de bägge läkarnas lidande permanent, menar läkarnas advokater Carl-Johan Vahlén och Kajsa Blomgren. Trots detta ser de dagens tingsrättsdom som en halv framgång  och pekar på de 26 punkter där rätten funnit att staten begått fel. Tingsrättens beslut kommer att överklagas.

Tingsrätten uttalar att staten gjort sig skyldig till en rad fel, varav merparten är hänförliga till förundersökningsskedet. Domstolen  konstaterar bland annat att rättsläkaren Jovan Rajs, som enligt läkarnas advokater varit övertygad om "obducentens" skuld,  medverkan i utredningen "i flera avseenden" utgjort fel eller försummelse från statens sida.

Domstolen uttalar också att det "inte är uteslutet" att en korrekt hantering av ärendet skulle ha lett till en annan utgång. Enligt tingsrätten har läkarna dock inte förmått visa något orsakssamband mellan felen och de skador de lidit.

Attunda tf T 3798-07.pdf

_________________________________________

Från huvudförhandlingen under december månad kan här läsas advokaterna Blomgrens och Vahléns sakframställning som också innehåller den 159 punkter långa förteckning på sakomständigheter i målet. 18 februari meddelas dom.

Legio sakframställning.pdf

Här kan också de vittnesförhör som hölls under huvudförhandlingen avlyssnas. Filerna är i mp2-format och går att spela med de vanligaste programmen på windows- och mac-datorer. Ladda hem filerna genom att högerklicka och välja "Spara mål som...".

HUF dag 4
Förhör med Thomas Allgén.
Förhör med Teet Härm.
Vittnesförhör med kriminalkommissarie Pim Martinsson.

HUF dag 5
Sakkunnigförhör med f.d. kommissarie Bo Wide.
Vittnesförhör med professor emeritus Jovan Rajs (del 1).
Vittnesförhör med professor emeritus Jovan Rajs (del 2).
Sakkunnigförhör med professor Anders Eriksson.
Sakkunnigförhör med docent Peter Krantz.
Sakkunnigförhör med f.d. kriminalkommissarie Jan Olsson (del 1).
Sakkunnigförhör med f.d. kriminalkommissarie Jan Olsson (del 2).

HUF dag 6
Vittnesförhör med f.d. överläkare Lars-Göran Allgén.
Sakkunnigförhör med med. dr. Tomas Eriksson.
Vittnesförhör med docent Frank Lindblad.
Sakkunnigförhör med kriminalkommissarie Bertil Salin.

HUF dag 7
Sakkunnigförhör med docent Nils Wiklund.
Vittnesförhör med f.d. kriminalinspektör Per-Åke Larsson.
Vittnesförhör med kriminalinspektör Bengt Wingqvist.
Vittnesförhör med tv-reporter Olle Andersson.

HUF dag 8
Vittnesförhör med chefsjurist Nils Blom.
Vittnesförhör med f.d. nämndeman John-Henri Holmberg (del 1).
Vittnesförhör med f.d. nämndeman John-Henri Holmberg (del 2).
Vittnesförhör med f.d. chefsåklagare Anders Helin (del 1).
Vittnesförhör med f.d. chefsåklagare Anders Helin (del 2).
Vittnesförhör med advokat Kerstin Koorti.

HUF dag 9
Vittnesförhör med f.d. justitieråd Ingegerd Westlander (del 1).
Vittnesförhör med f.d. justitieråd Ingegerd Westlander (del 2).
Vittnesförhör med f.d. kammarrättslagman Peter Wennerholm.

_________________________________________

Måndag 30 november börjar rättegången vid Attunda tingsrätt kansli Stockholm Gärdet, Erik Dahlbergsgatan 60. Rättens sammansättning blir lagman Sten Falkner som ordförande, rådman Anders Erlman som referent samt f.d. hovrättslagmannen Birgitta Widebäck. En uppdaterad huvudförhandlingsplan kan läsas här.

Attunda tingsrätt ska nu pröva om de båda läkarna som utpekats för att ha styckat Catrine da Costa har rätt till skadestånd för fel och försummelse vid myndighetsutövning.

Det är en rad fel och försummelser som staten, genom polis, åklagare, domstolar och myndigheter, har begått och som helt raserat de bägge läkarnas liv. Några bevis mot dem har aldrig framkommit, varken något som band dem till Catrine da Costa, eller till hennes död eller styckning. Hela hanteringen präglades av enkelspårighet och hysterisk övertro på de mest fantastiska vittnesuppgifter. Bland annat slarvades avgörande vittnesmål bort, som visade att den påstådda gärningen var omöjlig. På grund av att polisen redan tidigt bara letade efter bevis mot dem har den riktiga gärningsmannen gått fri.

De domar och beslut som då fattades, och inte minst polisutredningen, har kritiseras av en rad sakkunniga som satt sig in i hela materialet. Nyligen kallade Leif GW Persson utredningen för ett ”polisiärt haveri” i sällskap med Palmeutredningen (Aftonbladet.se 2009-10-28).

Det var i början av 2007 som professor emeritus Anders Agell väckte talan gentemot staten för de bägges räkning. De bägge företräds nu, efter Anders Agells bortgång för drygt ett år sedan, av Carl-Johan Vahlén och Kajsa Blomgren vid Legio Advokatfirma, och målet bedrivs förstås i Anders Agells anda.

Uppdaterad Huvudförhandlingsplan.pdf

Under våren har Attunda tingsrätt förelagt kärandesidan att avsluta förberedelsen i målet senast 29 maj 2009. Med anledning av detta har kärandesidan kompletterat med yrkande om ideellt skadestånd (4 maj 2009) samt lämnat justering och komplettering av bevisuppgifter och underlag för sammanställning enligt RB 42:16 (29 maj 2009).

JK har lämnat sina kommentarer (3 juli 2009). Attunda tingsrätt har därefter i protokoll bl.a. lämnat besked om rättens sammansättning vid huvudförhandlingen och angivit en huvudförhandlingsplan.

Attunda tr föreläggande 26 mars 2009 ang. bevismaterial.pdf
Kärandesidans kompletterande yrkande 4 maj 2009.pdf
Kärandesidans yttrande 29 maj 2009.pdf
JK yttrande 3 juli 2009.pdf
Attunda tr protokoll 5 augusti 2009.pdf

Med anledning av de frågor som framställts av kärandesidan har JK den 19 december 2008 inkommit med ett yttrande. (Publicering försenad pga. helger.)

JK yttrande den 19 december 2008.pdf

Kärandesidans yttrade den 26 november 2008 lämnar in de begärda skriftliga yttrandena. Samtidigt framställs ett yrkande om andrahandsgrund och poängteras att i målet finns en rad utestående frågor som det hemställs att svarandesidan föreläggs att avge sin inställning till.

Kärandesidans yttrande 26 november 2008.pdf
Anders Eriksson et al skriftligt yttrande.pdf
Tomas Eriksson skriftligt yttrande.pdf
Jan Olsson skriftligt yttrande.pdf
Bertil Salin skriftligt yttrande.pdf
Bo Wide skriftligt yttrande.pdf
Nils Wiklund skriftligt yttrande.pdf

Med anledning av ombudsbyte söktes anstånd med inlämnande av skriftliga yttranden vilket beviljades till den 21 november.  Attunda tingsrätt meddelade förlängt anstånd till den 12 december i sitt föreläggande 21 november 2008, som även innehåller utkast till huvudförhandlingsplan.

Attunda tr föreläggande 21 november 2008.pdf

Den 3 november tog ChefsJO Mats Melin beslutet att inte agera på prof. Agells JO-anmälan av lagmannen Erik Ternert, bl.a. med hänvisning till det till Svea hovrätt inlämnade besvär över domvilla beträffande Attunda tingsrätts beslut i jävsfrågan.

ChefsJO beslut 3 november 2008.pdf

Advokaterna Carl-Johan Vahlén och Kajsa Blomgren från Legio Advokatbyrå har sedan månadsskiftet oktober-november tagit över som ombud för läkarna. Även framöver kommer korrespondens och kommunikationer i målet att publiceras löpande.