Biblioteket

I denna avdelning avser jag att lägga ut såväl redan "publicerade skrifter", vilka återfinns under rubriken biografi, som "nya skrifter", vilka antingen inte publicerats tidigare eller är helt nyskrivna.

I fråga om redan publicerade uppsatser är det fråga om ett urval av texter vilka bör ha ett intresse även ganska lång tid efter publiceringen med tanke på ämnets rättspolitiska karaktär eller därför att det visat sig att en äldre uppsats alltjämt används i juridisk undervisning eller i domstolarna.

Vare sig det är fråga om redan publicerade eller om nyskrivna skrifter används underavdelningarna familjerätt, skadeståndsrätt, annan förmögenhetsrätt samt straffrätt, juridisk metod och annat.

Kortare uppsatser om principiella frågor eller av dagsaktuell karaktär kan alternativt komma att läggas ut i avdelningen "Instick".