Nytt sedan sist

• 12 mars 2012
– Uppdatering av dokumentation under avsnitten "Styckmordet – skadeståndsmålet
   Legio adv.byrå" och "Styckmordet – resningsärendet 2011 Lars-Erik Tillinger".

• 20 december 2011
– Ett nytt avsnitt "Styckmordet - resningsärende 2011 Lars-Erik Tillinger" har lagts
   upp innehållande en resningsansökan till HD 2011-11-29, framställd av ombudet
   Lars-Erik Tillinger, f.d. Hovrättslagman, Ordf. i HSAN 1973 – 1989.

• 4 februari 2011
– Avsnittet "Styckmordet - resningsärendet 2010 adv. Anders Frigell" har uppdaterats
   med Högsta förvaltningsrättens beslut den 4 februari 2011.

• 8 november 2010
– Avsnittet "Styckmordet - skadeståndsmålet Legio adv.byrå" har uppdaterats med
   Svea hovrätts beslut den 29 oktober 2010.

• 7 maj och 13 september 2010
– Avsnittet "Styckmordet - skadeståndsmålet Legio adv.byrå" har uppdaterats med
   överklagande av domen från Attunda tingsrätt samt fyra utlåtanden.
– Ett nytt avsnittet "Styckmordet - resningsärendet 2010 adv. Anders Frigell" har
   lagts till och kompletterats med resningsansökan till Regeringsrätten.

• 18 februari 2010
– Avsnittet "Styckmordet - skadeståndsmålet Legio adv.byrå"har uppdaterats med
   domen från huvudförhandlingen i Attunda tingsrätt.
– Avsnittet "Styckmordet - kommentarer" har uppdaterats med artikel från Dagens
   Juridik 18 februari 2010.

• 19 januari 2010
– Avsnittet "Styckmordet - skadeståndsmålet Legio adv.byrå"har uppdaterats med
   material från huvudförhandlingen i Attunda tingsrätt under december 2009.

• 23 november 2009
– Avsnittet "Styckmordet - skadeståndsmålet Legio adv.byrå" har uppdaterats med en
   uppdaterad huvudförhandlingsplan inför skadeståndsmålets start den 30 november.

• 31 augusti 2009
– Avsnittet "Styckmordet" har m.a.a. ombudsbytet uppdaterats med en ny rubrik
   "skadeståndsmålet Legio adv.byrå" och där kompletterats med aktuell skriftväxling
   under våren.

• 8 januari 2009
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har uppdaterats med JK:s yttrande
   2008-12-19 över de frågor som framförts av kärandena i november 2008.

• 2 december 2008
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har uppdaterats med:
   • beslut med avslag 3 november 2008 från ChefsJO Mats Melin angående
   JO anmälan av lagman Erik Ternert,
   • föreläggande 21 november 2008 från Attunda tingsrätt m.a.a. anstånd till
   12 december 2008 för inlämnande av skriftliga yttranden mm,
   • yttrande 26 november 2008 till Attunda tr med inlämnande av begärda skriftlig
   yttranden samt framställande av andrahandsgrund mm.

• 26 oktober 2008
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har uppdaterats med en skrivelse
   24 oktober till Svea hovrätt med besvär över domvilla enligt 59 kap. 1 § 4 p.
   rättegångsbalken för att undanröja jävsförklaringen mot rådman Hedström.

• 14 oktober 2008
– Rubriken "Instick" har döpts om till ”Realism eller idealism i samhällsdebatten?
   för att bättre spegla de texter som kommer att läggas upp där.
– Under avsnittet ”Biblioteket – nya skrifter” har lagts ut en tidigare opublicerad
   föreläsning, Om rättssäkerhet och etik i lagstiftning och rättstillämpning, från
   Svensk Juriststämma 7 december 2005.

• 2 oktober 2008
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har uppdaterats med Attunda tingsrätts
   protokoll 2008-09-15 om bevisning. Som en konsekvens av tingsrättens
   förelägganden har också lagts ut Anders Agells brev 2008-09-30 till berörda
   sakkunniga.

• 18 september 2008
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har uppdaterats med en skrift nr 2 till
   Regeringen (med bilagor) med förnyad begäran om ingripande pga. JK Göran
   Lambertz olika ageranden.

• 10 september 2008
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har uppdaterats med en anmälan till
   chefsJO Mats Melin av lagmannen Erik Ternert för åtal och avsättning.

• 8 september 2008
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har försetts med tillägg av en
   sammanfattande introduktionstext till samtidigt utlagda dokument i form av
   framställning 2008-09-07 till Regeringen med mera (sammanlagt fem dokument).

• 28 augusti 2008
– Under avsnittet ”Styckmordet – kommentarer" finns en intervju med Anders Agell
   i Press Judicata (Uppsalastudenternas tidskrift) nr. 3, 2008.
– Under "Instick" finns en uppsats av Anders Agell "Brevet. Om rättssäkerheten,
   rättsstaten och etiken” ur  Press Judicata nr 3, 2008."

• 20 augusti 2008
– Under avsnittet "Biblioteket – nya skrifter" har lagts ut en tidigare opublicerad
   uppsats från mars 2007, "Är kvinnor välkomna till Uppsala universitet?".

• 19 augusti 2008
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har uppdaterats med:
   • yttrande 2008-07-04 av rådmannen Nils Hedström över JK:s påstående att han
   blivit jävig.
   • Attunda tingsrätts beslut 2008-08-05 i jävsfrågan.

• 17 juli 2008
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har uppdaterats med svar till
   tingsrätten.

• 1 juli 2008
– Hemsidan har fått en uppgradering samt några nya rubriker. Det mesta finns
   kvar på sin plats, medan vi under rubriken "Biblioteket" har samlat publicerade
   och nya skrifter samt personporträtt. Den nya rubriken "Instick" innehåller kortare
   betraktelser. Denna premiärdag presenterar vi på:
   • Avsnittet "Biblioteket – personporträtt", Minnesord till Jan Hellner,
   • Avsnittet "Instick", De fyra elementen samt kvintessensen,
   • Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet", yttrande från Staten
   med bevisuppgift.

• 28 maj 2008
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har uppdaterats med en inlaga
   till Attunda tingsrätt med bevisuppgifter.

• 22 april 2008
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har uppdaterats med mellandom
   2008-04-22 från Attunda tingsrätt avseende JK:s preskriptionsinvändning.

• 8 april 2008
– Avsnittet "Vem är Anders Agell?" har fått ett nytt avsnitt "Min syn på den svenska
   rättsutvecklingen
".
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har uppdaterats med svar från JK
   samt en ny inlaga till tingsrätten med begäran att JK skall förtydliga sitt svar.

• 17 mars 2008
– Avsnittet "publicerade skrifter" har uppdaterats med en uppsats om äktenskapets
   giltighet ur Festskrift till Gösta Walin.

• 10 mars 2008
– Avsnittet "bibliografi" har nu kompletterats.
– Avsnittet "Styckmordet – skadeståndsmålet" har uppdaterats med en inlaga
   till Attunda tingsrätt.

• 16 februari 2008
– Avsnittet "Styckmordet" har uppdaterats genom nyskrivna introduktionstexter under
   olika rubriker samt nya dokument:
   • Pressmeddelande 23 september 2003.pdf
   • Socialstyrelsens genmäle 28 januari 2004.pdf
   • Svar för läkarnas räkning 9 februari 2004.pdf
   • Inlaga av Anders Agell 2007-12-13.pdf (om bl.a. Justitiekanslerns processföring)
   • JK's chat med tv-tittare.pdf

• 30 januari 2008
Yttrande över SOU 2007:17. Äktenskap för par med samma kön. Vigselfrågor
– Uppsatsen "Bör kusiner få ärva?"